OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


Všetky osobné údaje, ktoré boli získané na základe registrácie vo vernostnom programe HL CLUB alebo prostredníctvom objednávky v internetovom obchode www.henrilloyd.sk sa do 24. 5. 2018 spracovávali v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) ako aj v súlade s platnou európskou legislatívou. Od 25. 5. 2018 sú vaše osobné údaje spracovávané  v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a rady Európskej únie 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecne nariadenie o ochrane údajov – GDPR) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25. 5. 2018.

Spracovávateľ údajov (správca/predávajúci):

Java group, s. r. o., so sídlom Markova 13, 851 01 Bratislava, IČO: 45 962 243, DIČ: 2023158390, IČ DPH:  SK2023158390, zapísana v obchodnom registri vedeným na Okresnom súde Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka č.: 69471/B.


Osobné údaje:

Za váš osobný údaj, ktorý využívame sa považuje akákoľvek informácia, na základe ktorej Vás vieme, či už priamo alebo nepriamo identifikovať a to: Meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, korešpondenčná adresa, e-mailový a telefonický kontakt, IP adresa, pridelená poskytovateľom internetových služieb a platobné informácie v prípade realizácie objednávky prostredníctvom internetového obchodu. V prípade osobnej registrácie to je meno, priezvisko, e-mailový a telefonický kontakt.


Účel spracovania osobných údajov:

Účelom spracovania Vašich osobných údajov je plnenie obchodnej zmluvy medzi Vami (kupujúci) a medzi správcom osobných údajov (predávajúci) alebo vykonanie opatrení správcom pred uzatvorením zmluvy. Pod pojmom spracovanie osobných údajov sa rozumie získavanie či už automatizované (kontaktný a platobný formulár internetového obchodu www.henrilloyd.sk) alebo neautomatizované (zber údajov priamo na prevádzke) a ich uchovávanie výhradne za účelom spracovania objednávky (plnenie obchodnej zmluvy) alebo poskytnutia informácií o nových produktoch, chystaných akciách prípadne iných marketingových aktivitách (obchodné oznámenie - newsletter). Správca nevyužíva tieto údaje na žiaden iné účely.

Poskytnutie Vašich osobných údajov je nutná požiadavka pre uzatvorenie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia Vašich osobných údajov nie je možné zmluvu uzatvoriť alebo zo strany správcu splniť. 

V prípade zasielania obchodných oznámení, máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovávaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu : info@henrilloyd.sk


Ďalší príjemcovia osobných údajov:

Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov v prípade plnenia zmluvy, budú zasielané spoločnosti a inej osobe podieľajúcej sa na dodaní tovaru alebo realizácií platieb na základe kúpnej zmluvy a iné subjekty podieľajúce sa na personalizovanej reklame a iných marketingových aktivitách:

GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec

Trust Pay, a.s. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava Slovensko

Google, Google Analytics, Google Adwords, Google Adform, Google Slovakia, s. r. o., Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava

Mailchimp (The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA)

 

Súbory cookie

Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možný vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy splniť, bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať. Zobraziť viac o cookies