OBCHODNÉ PODMIENKY

 

I. Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto VOP sa vzťahujú na obchodné vzťahy vzniknuté medzi kupujúcim a predávajúcim a tvoria súčasť každej kúpnej zmluvy uskutočnenej medzi zmluvnými stranami, pričom :
  • kupujúcim môžu byť fyzické osoby ako aj právnické osoby;
  • predávajúcim je spoločnosť JAVA GROUP s.r.o. (prevádzka Henri Lloyd – OC CENTRAL, Bratislava)

Vyplnením registračného formulára (písomnej objednávky) kupujúci pristupuje k týmto VOP dodávateľa.

 1. Spoločnosť JAVA GROUP s.r.o. ako predávajúci je prevádzkovateľom systému elektronického obchodovania prostredníctvom internetovej komunikácie www.henrilloyd.sk (ďalej len „obchod“).
 2. Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré konajú pri uzatváraní obchodných zmlúv podľa týchto VOP v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji, zákon č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa. Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú najmä ustanovenia Obchodného zákonníka, resp. Občianskeho zákonníka.
 3. Kupujúcim je každá v obchode zaregistrovaná osoba (fyzická alebo právnická), ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku spracovanú systémom elektronického obchodu.
 4. Elektronickou objednávkou sa rozumie kupujúcim vyplnený a odoslaný elektronický formulár spracovaný systémom elektronického obchodu (resp. e-mail odoslaný na e-mailovú adresu predávajúceho s náležitosťami predmetného formulára).
 5. Objednávkový formulár obsahuje informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru (z aktuálnej ponuky predávajúceho zverejnenej na jeho stránkach elektronického obchodu), cenu tohto tovaru, zoznam služieb s cenou a výšku prípadnych zľiav.
 6. Tovarom sa rozumejú produkty/výrobky nachádzajúce sa v aktuálnej ponuke obchodu.

II. Objednávka tovaru – uzatvorenie zmluvy

 1. Elektronická objednávka tovaru uskutočnená formou vyplneného registračného formulára je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy za predpokladu, že v predpísanom formulári sú zo strany kupujúceho správne a úplne vyplnené všetky požadované údaje a náležitosti.
 2. K akceptácii objednávky tovaru zo strany predávajúceho a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza na základe písomného potvrdenia tejto správne a úplne vyplnenej objednávky elektronickou formou, pričom predávajúci si vyhradzuje právo na dodatočnú úpravu ceny objednaného tovaru (predávajúci negarantuje cenu tovaru, ktorá je uvedená v ponukovom liste obchodu v čase uskutočnenia objednávky, nakoľko je táto závislá od zmeny dodávateľských cien predmetného tovaru).
 3. Pre opakujúce sa obchodné prípady toho istého kupujúceho má dodávateľ v ponuke tzv. „vernostný program“, ktorého podrobné podmienky sú k dispozícii na stránkach obchodu v osobitnej kapitole “Vernostný program“.
 4. Vzhľadom na to, že tovar, ktorý je vystavený v internetovom obchode je zároveň ponúkaný aj v kamennej prevádzke, môže sa stať, že bude  v čase elektronickej objednávky predaný priamo v kamennej prevádzke. V takomto prípade je uprednostnený kupujúci v kamennej prevádzke a predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy. Je však jeho povinnosťou o tejto skutočnosti kupujúceho bezodkladne informovať a vrátiť peniaze, ktoré boli pri transakcii poukázané na jeho účet.

III. Kúpna cena a platobné podmienky

 1. Cena tovarov objednávaných prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len „kúpna cena“) je uvedená na stránkach elektronického obchodu pri jednotlivých tovaroch a platí výhradne pre obchodovanie na stránkach obchodu.
 2. Predávajúci negarantuje časovú platnosť týchto kúpnych cien a ponuky, nakoľko tieto sú závislé od ich stanovenia zo strany subdodávateľov jednotlivých tovarov/výrobkov.
 3. Cena tovaru nezahŕňa cenu dopravy, poradenskú činnosť, ani iné náklady súvisiace s dodaním tovaru, ak to nie je výslovne osobitne dohodnuté alebo stanovené v popise tovaru/výrobku.
 4. Základným platidlom je mena Euro. Kúpnu cenu je možné uhradiť aj v iných menách na základe výslovnej dohody zmluvných strán s aktuálnym kurzovým prepočtom ku dňu splatnosti kúpnej ceny.
 5. Platenie kúpnej ceny sa uskutočňuje dobierkou, elektronickými platbami, bankovým prevodom, vkladom na účet dodávateľa alebo zálohovo.

IV. Dodanie tovaru

 1. Dodávateľ je povinný dodať tovar kupujúcemu v objednanom množstva a kvalite spolu s písomným rovnopisom týchto VOP a so všetkými dokladmi potrebnými k prevádzke a užívaniu tovaru, rovnako všetky manuály, návody na použitie (v štátnom jazyku), záručné listy, daňové doklady vzťahujúce sa k tovaru a iné. V prípade ak tovar nebude kupujúcemu dodaný spolu s písomným rovnopisom týchto VOP je kupujúci povinný písomne oznámiť túto skutočnosť predávajúcemu v lehote najneskôr do 3 dní odo dňa prevzatia tovaru, v opačnom prípade sa predpokladá, že povinnosť predávajúceho dodať písomný rovnopis týchto VOP bola splnená.
 2. Predávajúci administruje všetky prijaté objednávky v poradí, v akom sú mu doručované. Dodacia lehota na objednaný tovar je maximálne 30 dní odo dňa doručenia písomnej a správne a úplne vyplnenej objednávky. Dodacie lehoty sú uvedené na web stránke obchodu, pričom tieto majú orientačný charakter, pričom ustanovenie predchádzajúcej vety tým nie je dotknuté.
 3. Ak predávajúci nemôže kupujúcemu objednaný tovar dodať/službu poskytnúť, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ak sa zmluvné strany nedohodnú na náhradnom plnení.
 4. Ak sa zmluvné strany nedohodnú na náhradnom plnení, predávajúci je povinný nahradiť kupujúcemu všetky preukázané náklady, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru/služby.
 5. Miestom dodania objednaného tovaru/služby je adresa uvedená kupujúcim v registračnom objednávkovom formulári ako miesto dodania tovaru/služby.
 6. Dodanie tovaru predávajúci uskutoční vlastnými prostriedkami k rukám kupujúceho (alebo kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie tovaru), alebo prostredníctvom tretích osôb (prepravných a zásielkových spoločností), alebo prostredníctvom vopred označeného prepravcu zo strany kupujúceho.
 7. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu (alebo kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie tovaru), resp. jeho odovzdaním prvému prepravcovi na prepravu.
 8. O presnom dátume a čase doručovania tovaru predávajúci informuje kupujúceho v primeranom časovom predstihu vhodným spôsobom.
 9. Prepravovaný tovar musí byť vhodne a bezpečne zabalený (tzv. technický obal) a prelepený identifikačnou páskou s dodávateľa alebo elektronického obchodu. Kupujúci svojim podpisom na prepravnom liste potvrdí pri prevzatí tovaru súčasne aj neporušiteľnosť obalu a kompletnosť/celistvosť tovaru.
 10. V prípade viditeľného poškodenia tovaru je kupujúci oprávnený neprevziať tovar a vyznačiť poznámku o poškodení tovaru v prepravnom liste s výstižným opisom tohto poškodenia. Všetky neskôr oznámené vady a poškodenia, resp. reklamácie dodaného množstva a kvality tovaru nebudú zo strany dodávateľa akceptované.

V. Prevzatie tovaru

 1. Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar, ktorý mu predávajúci doručil na miesto dodania určené v písomnej objednávke.
 2. Ak kupujúci bezdôvodne odmietne tovar prevziať, je povinný uhradiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške, ktorá zodpovedá kúpnej cene tovaru vrátane cestovného/prepravného.
 3. Vlastnícke právo kupujúceho k tovaru prechádza až úplným zaplatením kúpnej ceny (výhrada vlastníckeho práva predávajúceho). Nebezpečenstvo zodpovednosti za škodu na tovare prechádza na kujúceho jeho prevzatím, pričom nezáleží na tom, či kupujúci prevezme tovar osobne alebo prostredníctvom poverenej/splnomocnenej osoby.

VI. Prepravné

 1. Prepravné náklady dodávateľa nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru.
 2. Cena za dopravu sa účtuje podľa osobitného cenníka uvedeného na stránkach elektronického obchodu pod osobitnou kapitolou - dodacie podmienky.
 3. Pri preprave tovaru prostredníctvom tretích osôb - prepravcov, resp. kuriérskych služieb, bude prepravné priamo prefaktúrované kupujúcemu v takej výške, ako bolo vyúčtované dodávateľovi od toho-ktorého prepravcu, resp. kuriérskej služby.

VII. Odstúpenie kupujúceho od zmluvy

 1. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby za predpokladu, že si predávajúci splnil svoje zákonné povinnosti.
 2. Predávajúci môže odstúpiť od zmluvy  v zmysle bodu 4., článku II. Objednávka tovaru – uzatvorenie zmluvy.
 3. Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje a zmluvné strany sú si povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia, ktoré prijali od druhej zmluvnej strany.

Predávajúci je povinný:

  1. prevziať tovar späť/nepokračovať v poskytovaní služby;
  2. vrátiť spotrebiteľovi do 15 dní odo dňa písomného odstúpenia od zmluvy kúpnu cenu za tovar, ktorý kupujúci uhradil za tovar s výnimkou nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. (prepravné náklady)

Kupujúci je pri odstúpení od zmluvy povinný do 15 dní:

  1. vrátiť tovar v neporušenom stave, vrátane obalu;
  2. vrátiť všetky doklady potrebné k prevádzke a užívaniu tovaru, rovnako všetky manuály, návody na použitie (v štátnom jazyku), záručné listy, daňové doklady vzťahujúce sa k tovaru a iné.

 

Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci len v tom prípade, ak tovar/výrobok plne zodpovedal jeho objednávke, kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.

Odstúpenie od zmluvy:

 1. Odstúpenie od zmluvy musí byť realizované na základe písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy (doporučenou listovou zásielkou) spolu s vrátením tovaru (nepoškodeného a nepoužitého), ako aj dokladov nevyhnutných pre prevádzku/manipuláciu s tovarom, vrátane záručných listov, návodov na použitie a iných súvisiacich dokladov k tovaru.
 2. Pri odstúpení od zmluvy zo strany kupujúcich - podnikateľských subjektov sa uplatňujú zákonné podmienky upravené v Obchodnom zákonníku.
 3. Kupujúci môže bez peňažnej sankcie stornovať svoju objednávku len v ten istý deň, v ktorý bola doručená jeho objednávka do systému obchodu predávajúceho, a to písomnou formou (emailom) za predpokladu, že predávajúci ešte neuskutočnil žiadne fakturačné úkony súvisiace s predmetnou objednávkou.
 4. Dodávateľ nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby, tovar musí byť zo strany kupujúceho vrátený formou bežného poštového balíka / obchodného balíka alebo zásielkovou spoločnosťou.

VIII. Zodpovednosť za vady, záruka a reklamácie

 1. Dodávateľ zodpovedá za vady tovaru/výrobku, ktorý má tovar/výrobok v čase jeho prevzatia kupujúcim.
 2. Dodávateľ poskytuje záruku na dodané tovary a výrobky v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, t.j. vo všeobecnosti 24 mesiacov, okrem prípadov, ak je na niektorých osobitných druhoch tovarov a výrobkov vyznačená kratšia záručná doba, resp. expiračná doba alebo doba spotreby. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru/výrobku zo strany kupujúceho.
 3. V prípade kupujúcich – podnikateľských subjektov sa na zodpovednosť za vady tovaru/výrobku a na podmienky poskytnutia záruky vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka, s tým, že záručná doba pre kupujúceho podnikateľa je vo všeobecnosti 12 mesiacov, okrem prípadov, ak je na niektorých osobitných druhoch tovarov a výrobkov vyznačená kratšia záručná doba, resp. expisračná doba/alebo doba spotreby.
 4. V prípade vrátenia tovaru s vadou, ktorá vyšla najavo až po jeho prevzatí, má kupujúci nárok na primeranú zľavu z kúpnej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady alebo vrátenie kúpnej ceny. Ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má kupujúci nárok odstúpiť od zmluvy. Po dohode zmluvných strán môže byť tovar s vadou nahradený aj novým tovarom bez vád, ak má dodávateľ identický druh tovaru k dispozícii/k odberu.
 5. Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu na tovar/výrobok zakúpený u dodávateľa, a to bezodkladne potom, ako sa o vade tovaru/výrobku dozvedel, písomnou (elektronickou) formou a v súlade s podrobnými reklamačnými podmienkami (ktoré platia aj pre kupujúcich - podnikateľov) upravenými v osobitnej kapitole „ Reklamačný poriadok“ uvedenými na stránkach obchodu.
 6. Uplatnenie reklamácie sa uskutoční na základe vyplnenia elektronického reklamačného formulára (viď na stránkach obchodu v kapitole „Reklamčný poriadok“).
 7. Dodávateľ je povinný vybaviť reklamáciu a kupujúceho písomne (elektronicky, poštou) vyrozumieť o výsledku vybavenia reklamácie do 30 dní odo dňa obdržania/prijatia elektronického reklamačného formulára.

IX. Ochrana osobných údajov a súkromia

 1. Kupujúci pri vyplnení objednávkového formulára berie na vedomie a vyhlasuje, že bol poučený podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Súčasne udeľuje súhlas, aby jeho osobné údaje (meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu vrátane PSČ, telefónny kontakt, e-mailová adresa a iné) boli spracovávané v rozsahu potrebnom k plneniu povinností uložených dodávateľovi v súvislosti s obstaraním a dodaním objedaného tovaru a na druhej strane v súvislosti s nárokom dodávateľa na úhradu kúpnej ceny zo strany kupujúceho. Kupujúci súhlasí, aby jeho označené osobné údaje boli poskytnuté aj inej tretej osobe, ktorá spracováva osobné údaje v mene dodávateľa výlučne podľa príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky. Zamestnanec tento súhlas na spracovanie a použitie jeho osobných údajov udeľuje na dobu nevyhnutnú a potrebnú pre realizáciu všetkých vzájomných nárokov vyplývajúcich z tohto zmluvného vzťahu, pričom tento súhlas môže odvolať len v prípade, ak by boli tieto údaje spracovávané na iný ako uvedený účel.
 2. Pri registrácii (vypĺňaní objednávkového formulára) si kupujúci môže zvoliť, či si želá zasielať na jeho uvedenú adresu pobytu reklamné a marketingové propagačné materiály dodávateľa obsahujúce informácie o aktuálnych tovarových ponukách, rôznych akciách, cenových zľavách a výpredajoch.

X. Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení v akom sú uverejnené od 01.11.2016. Vyhradzujeme si právo zmeniť obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.